Saturday, 18 June 2011

[Big Brothers & Sisters] New doc: ကြ်န္က ကြ်န္စကားေျပာေတာ့ သခင္က သခင္စကား ေျပာ

created the doc: "ကြ်န္က ကြ်န္စကားေျပာေတာ့ သခင္က သခင္စကား ေျပာ"
Rozoner King created the doc: "ကြ်န္က ကြ်န္စကားေျပာေတာ့ သခင္က သခင္စကား ေျပာ"

[By အား မာန္]

မႏၱေလးေဂဇက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တခုတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေ႐ွးေဟာင္းဘုရားဆင္တုေတာ္မ်ားကို ေနျပည္ ေတာ္ (ၾကပ္ေျပး) သို႔ သယ္ေဆာင္မႈ ပတ္သက္ၿပီး လင္းေဝေက်ာ္ဟူသည့္ ကြ်န္သေဘာက္တဦး ေရးသားထားမႈ ကို တုံ႔ျပန္ေရးသားလိုက္သည္။

 

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေ႐ွးေဟာင္း ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သယ္ယူမည္ အစီအစဥ္အား ရခိုင့္ယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဘိုးထား ေလးစားျမတ္ႏိုးၾကသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾက ျခင္းကို လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ တမင္ဖန္တီးျခင္းဟု ထိုကြ်န္သေဘာက္မွ ႐ိုးစြပ္ ခဲ့သည္။ တဖန္ ေ႐ႊဟုထင္ရေသာ ေ႐ွးေဟာင္းဘုရား ဆင္းထုေတာ္မ်ားကို ဘာမွ် ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား စစ္ေဆးျခင္း မျပဳဘဲ ေ႐ႊရည္စိမ္ထားေသာ ေၾကးဆင္းထုမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု လွ်ာ႐ိုးမရွိတိုင္း ေျပာျပန္သည္။ မဟာျမတ္မုနိဘုရား၏ ဝမ္းဗိုက္ေတာ္ကိုေဖာက္ ေ႐ႊတိဂုံေစတီ၏ ဘုရားေ႐ႊကိုပင္ ခြာဝံ့သည့္ သူခိုးဂ်ပိုးမ်ား၏ ေ႐ႊမဟုတ္ဟူေသာ ေျပာစကားကို မည္သူက မည္သုိ႔ ယုံရမည္နည္း။ ဘုရားေ႐ႊမ်ား ခိုးယူၿပီး ရခိုင္မ်ားအား လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားရန္ ဂြင္ဆင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ေ႐ႊမ်ားကို ခိုးယူၿပီး အတုအပမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္လွ်င္ေတာ့ သီးခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္း လ်ဥ္းမရွိ။ ေနျပည္ေတာ္ (ၾကပ္ေျပး) သို႔ သယ္ယူခိုင္းျခင္းမွာ ကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္ဟု ဆိုျပန္သည္။ ထန္းညက္ကို အမ်ဳိးခ်န္ထားၾကရန္ မိန္႔ၾကားသည့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ား ထြန္းကားသည့္အခ်ိန္ ကြ်မ္းက်င္ပညာ ဆိုသူမ်ား၏ မ်က္ခြက္မ်ားအား ဖိေႏွာက္ႏွင့္ ေပါက္ဖို႔ေကာင္းသည္။ စစ္အုပ္စု တစုလုံး သူခိုးဂ်ပိုးႏွင့္ အလိုတူအလိုပါမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

 

တုံ႔ျပန္ရလွ်င္မူ ရခိုင္ဘုရားဆင္းထုအား မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် တျခားေဒသသို႔ ေဒသခံ ရခိုင္အမ်ဳိးသား တို႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ လုံးဝသယ္ယူခြင့္မ႐ွိ။ ဤဆင္းတုမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသား အစဥ္ဆက္၏ အေမြအႏွစ္ျဖစ္သည္၊ ယဥ္ေက်းမႈလကၡဏာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၊ ႐ွမ္း၊ မြန္စသျဖင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ လုံးလုံး မသက္ဆိုင္ပါ။ ထိုသုိ႔ လုံးလုံး မသက္ဆိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် သယ္ယူခြင့္ မ႐ွိ၊ ပင့္ေဆာင္ခြင့္မ႐ွိဟု ဆိုျခင္းျဖစ္ သည္။ ရခိုင့္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရခိုင့္အေမြကို မည္သည့္ လူမ်ဳိးက ရခိုင္ေလာက္ တန္ဘိုးထား ျမတ္ႏိုး ၾကမည္လည္း မဟုတ္ေပ။

 

ထိုေ႐ွးေဟာင္းဘုရားမ်ားႏွင့္ ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို ေ႐ႊေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေၾကးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုတ္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ သတၱဳ အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ေစကာမူ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် သယ္ယူခြင့္မ႐ွိပါ။ အကယ္၍ ေစတနာ ႐ွိလြန္း၍ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်င္လွ်င္မူ ရခိုင္သို႔ လာၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္ပါ။ ေနာက္ၿပီး အထက္ပါ လင္းေဝေက်ာ္ ေျပာခဲ့သလို ကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္ ဟူသည္မွာ လူရယ္စရာပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္ မည္။ သုေတသနဌာန၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဟူသည္မွာလည္း ငုိ႔ဘသမားအတြက္ စီရင္ထားျခင္းသာ ျဖစ္၍ ထိုလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဟူသည္မွာ အသုံးက်လွသည္ မဟုတ္ပါ။ အပိုင္သိမ္းရန္အတြက္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ မ်ားသာ ျဖစ္ေခ်သည္။

 

အမွန္တကယ္တြင္ ရခိုင္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ရာ၊ ေထာင္ကတည္း ႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ားကို လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ဆက္သျခင္း၊ တျဖင့္လည္း ျမန္မာမင္းမ်ား က ရခိုင္မင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ားကို လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ဆက္သျခင္း စသျဖင့္ ႐ွိခဲ့ဖူးၿပီး ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ လူမ်ဳိးေရးအရ ဆက္ဆံေရးအရ အစဥ္အၿမဲ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘာမွ် ေျပာစရာမ႐ွိပါ။ ယခုမေပးလိုသည္ မသူေတာ္ မိစၦာ သံဃာသတ္ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ မေပးျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ မသူေတာ္မ်ားကို ေ႐ႊဆင္းတုကို မဆိုထားႏွင့္ ေျမေစးဆင္းတုအားလည္း ေပးရန္ မလိုလားေပး၊ ေပးရန္ အေၾကာင္းလည္း မရွိေပ။ ဤသေဘာထား ကို စစ္အာဏာ႐ွင္းေရာ ကြ်န္သေဘာ ေထာက္တိုင္မ်ားကပါ ရွင္းလင္းစြာ၊ စြဲၿမဲစြာ၊ ေသခ်ာစြာ၊ ဃနစြာ မွတ္သားထားၾကပါ။

 

မည့္သည့္တိုင္းရင္းသားကမွ် မိေအးႏွစ္ခါ မနာခ်င္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လူမွန္ေနရာမွန္ မဟုတ္ေသာ ကာလတြင္ ဗမာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး မိေအးဆယ္ခါမက နာေနၾကရသည္။ ရခိုင္မွ မဟုတ္၊ တိုင္းရင္း သား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္၊ အေမြအႏွစ္တို႔ကို မွန္တကယ္ ေလးစား တန္ဘိုးထား တတ္လွ်င္ ထိုထို သက္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားမ်ား အလိုမတူဘဲ မထိပါႏွင့္၊ မတို႔ပါႏွင့္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ ထိျခင္း၊ တို႔ျခင္းသည္ ရန္စျခင္း၊ ကလိျခင္းဟု မွတ္ယူရန္႐ွိသည္။ (ဥပမာ) ႐ွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္ တို႔ကို အလိုမတူဘဲ မည္သည့္ လူမ်ဳိးကမွ မထိမတို႔ၾကဘို႔ သတိထားၾကရမည္။

 

ဗမာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည္ လူမ်ဳိးအားလုံးသည္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ လာလွ်င္ အသက္ပင္ေသေသဟု သေဘာထားၾကသူမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စိတ္ထားႏွင့္ ယခုအေျခအေနတြင္ တလြဲဆံေကာင္းလိုက္မိလွ်င္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားႏွင့္ ရဆိုင္ၾကရေပလိမ့္မယ္။ ေ႐ွ႕ဆက္ၿပီး စုစုစည္းစည္း တေယာက္အား တေယာက္၊ တမ်ဳိးအား တမ်ဳိးက ေဖးေဖးမမ၊ ကူကူညီညီ ဆင္လက္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေရး မာန္မာနကို မထိပါးပါႏွင့္၊ မေစာ္ကားပါႏွင့္။ အားလုံး ခႏၱီတရားကို အစဥ္အၿမဲထားၿပီး ခ်စ္ခ်င္ခင္ခင္၊ ႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနထိုင္ေနႏိုင္ၾကရန္ သတိႀကီးစြား ထားၾကပါဟု အထက္ပါ ရခိုင့္ေ႐ွးေဟာင္းဆင္းတုမ်ားႏွင့္ စပ္ဟပ္၍ သတိေပးလိုက္ပါသည္။ အဆက္တည္း ေဝလင္းေက်ာ္အား သက္တမ္းျပည့္ေနလိုလွ်င္ ယခုလို မထိတထိ လာမစပါႏွင့္ဟု ေျပာလိုသည္။

 

ေႏြ


View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment