Sunday, 12 June 2011

[လြပ္လပ္ျခင္း] ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ...

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဌာနတြင္း အဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္း၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။
Thway Thitsar 12 June 18:09
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဌာနတြင္း အဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္း၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။

"လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထြက္ေပၚေနသူေတြ၊ ျပည္သူလူထုက တုိင္ၾကား သူေတြနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္လုိ႔ရႏုိင္တဲ့ေနရာဌာနေတြကုိ အဓိကထားၿပီး စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမလုပ္ဖုိ႔လည္း ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္။ လုပ္တဲ့သူေတြကုိလည္း သတိေပးထားတယ္၊ မလုိက္နာရင္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔ အညီအေရးယူသြားမွာပါ။ အရင္ကတည္းက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥ ေတြကုိ တားျမစ္အေရးယူပါတယ္။ အခုပုိၿပီး တိတိက်က် လုပ္သြားဖုိ႔ရွိပါတယ္"ဟု ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုရွိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရး ဆုိင္ရာအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကား ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအဖဲြ႕၏ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကလည္း မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ မိန္႔ခြန္းနာခံျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ အစုိးရဌာနမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္သြားရန္ ထည့္သြင္းေျပာ ဆုိခဲ့ပါသည္။
တစ္ဖက္က တုိက္ဖ်က္သလုိ တစ္ဖက္ကလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကုိ ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရးတႀကီး ျပင္ဆင္ရမယ့္ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကိစၥလည္း ပါေနတယ္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက"သန္႔ရွင္း တဲ့အစုိးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ အဂတိတရားကင္းရွင္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျခင္းဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိထိခုိက္ေစျခင္းေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတာ၀န္ယူရတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းအား လည္းေကာင္း ကင္းကင္းရွင္းရွင္းရွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္သြား ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က အပ္ႏွင္းထားတဲ့လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ တလဲြ အသံုးခ်ၿပီး မိမိအေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းေတြျဖစ္လုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပုိေပးတာေတြ၊ မိမိရဲ႕ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြျဖစ္လုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိၿပီး ဖန္တီးေပးေနတာေတြ မလုပ္မိဖုိ႔ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွ သန္႔ရွင္းတဲ့အစုိးရ အျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အဂတိလုိက္စားမႈ တားျမစ္ေရးအက္ ဥပေဒႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးျပစ္မႈဆုိင္ ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၁၊ ၁၆၂၊ ၁၆၃၊ ၁၆၄ ႏွင့္ ၁၆၅ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားေသာဥပေဒမ်ားအရ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ မ်ားအရ အရပ္သားႏွင့္ လူတုိင္း က်ဴးလြန္ႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ဳိးႏွင့္ရာထူး အာဏာကုိ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ၿပီး တံစုိးရယူမႈမ်ဳိးအတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ၀န္ထမ္းကုိ တရားစဲြဆုိရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဥပမာ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လာဘ္ယူသည့္ တရားသူႀကီး၏ အျပဳအမူသည္ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မဆုိႏုိင္သျဖင့္ တရားစဲြဆုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူ ရန္မလုိေၾကာင္း၊ ေငြစာရင္းကုိင္တစ္ဦး အလြဲသံုးစားျပဳသည့္ ျပစ္မႈသည္ တာ၀န္ႏွင့္ အပ္စပ္ျခင္းမရွိ၊ ရာထူး ကုိ အခြင့္အေရးယူ၍ က်ဴးလြန္သည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္သျဖင့္ တရားစဲြဆုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း၊ လူနာကုိစမ္းသပ္စဥ္ ခုိးမႈ၊ မတရား ျပဳက်င့္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ဆရာ၀န္ကုိ တရားစဲြဆုိရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ယူရန္ မလုိေၾကာင္း တရားစီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးညႊန္ၾကားလႊာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

"အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီကိစၥက အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စာရိတၱကုိ ယုိယြင္း ေစသလုိ ႏုိင္ငံရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကုိလည္း နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေၾကာင့္ လူတန္းစား အသီးသီးရဲ႕စိတ္ဓာတ္ေတြ ယုိင္နဲ႔ေစတယ္။ သူမ်ားမုိးခါးေရေသာက္တုိင္း လုိက္ေသာက္သူေတြ မ်ားလာတယ္။ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ႐ုိးရာလုိ ျဖစ္လာေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိက္ဖ်က္သင့္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က တုိက္ဖ်က္သလုိ တစ္ဖက္ကလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြကုိ ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕အေရးတႀကီး ျပင္ဆင္ရမယ့္ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကိစၥလည္းပါေနတယ္။ လုပ္ ပုိင္ခြင့္အရ၊ ေနရာအရ၊ အခြင့္အေရးအရစတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကေန ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပမာဏအမ်ဳိးမ်ဳိး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ေနတာေတြ ရွိေနတယ္။ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ႀကိဳဆုိသလုိ တစ္ဖက္ကလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မလုပ္ဘဲ၊ လုပ္စရာမလုိဘဲ ရပ္တည္ ႏုိင္တဲ့၊ ရပ္တည္ခ်င္တဲ့ အေနအထား ေတြ ျဖစ္ဖုိ႔လည္းလုိတယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္"ဟု ပါေမာကၡေဒၚလွျမင့္ က ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါသည္။

သမၼတအၾကံေပးအဖဲြ႕၀င္ တစ္ဦးကလည္း "သန္႔ရွင္းတဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕ ျဖစ္ခ်င္ရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ဖို႔ လုိကုိလုိအပ္ပါတယ္။ ဒါက လုပ္သင့္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ မူ၀ါဒ ေတြခ်ၿပီးခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္ဆုိရင္ ေဖာ္လုိ႔ရတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစုိးရျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ သန္႔ရွင္းတဲ့အစုိးရက အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိရင္၊ သာတူ ညီမွ် အခြင့္အလမ္းမရွိရင္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္စြမ္းမရွိရင္၊ မွ်တတဲ့လူမႈစီးပြား ဘ၀မရွိရင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ မ်ားျပားႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖစ္ေနရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက အေျခခံျပႆနာရပ္ေတြထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ က႑ေပါင္းစံုကုိ အေျခခံကအစျပဳ ျပင္မယ့္ အလားအလာေတြကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္"ဟု သံုးသပ္ပါသည္။

"လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥရပ္ေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္မွသာ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားတဲ့ကိစၥကုိတြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ လြယ္ခ်င္မွလြယ္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ လုပ္ကုိ လုပ္ရမွာပါ"ဟု ပါေမာကၡေဒၚရီရီျမင့္က ရွင္းျပသည္။

View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment